TELF: 93.816.00.44   CUMPLIMOS 20 AÑOS A TU SERVICIO

                     PREPARACIÓN                                SEGURIDAD PRIVADA

              - Vigilantes de Seguridad

                (Escoltas, Explosivos)

              - Controladores de acceso. 

 

 

     OPOSICIONES

      - Aux. Administrativos

      - Administrativos

      - Aux. y Tramitadores Judiciales

      - Polícia Local

      - Mossos de escuadra

      - Polícia Nacional

      - Bomberos

      - Agentes Forestales

      - Conserjes

      - Educación Infantil

      - Instituciones Penitenciarias

 

  

 

 

          CURSOS          SUBVENCIONADOS

  PARA TRABADORES EN ACTIVO

  - Prevención de Riesgos laborales

  - Manipulador Alimentos

  - Word nivel básico / intermedio

  - Excel nivel básico/ intermedio

  - Controladores de acceso

  - Vigilantes de Seguirdad

    ( Escoltas y explosivos) 

  - D.E.A. y RCP

  - Contabilidad Básica

  - Inglés Comercial

 

 

 

  

MOSSOS D`ESQUADRA 2017

SOL.LICITUDS FINS 27 DE JULIOL      500 PLACES

 

Formes de presentació de la sol·licitud de participació.PRESENTACIÓ TELEMÀTICA

La sol·licitud de participació s'ha de tramitar a través de la plataforma Tràmits Gencat accedint a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits, mitjançant el formulari habilitat a l'efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació.

Les sol·licituds de participació enviades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

a) Import de la taxa d'inscripció. D'acord amb la base 3.3, l'import de la taxa d'inscripció és un dels següents:

 • Amb bonificació per sol·licitud de participació i pagament telemàtics: 35,75 euros.
 • Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud de participació i pagament telemàtics: 22,35 euros.
 • Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud de participació i pagament telemàtics: 13,40 euros.

b) Mitjans de pagament. El pagament de la taxa d'inscripció es pot fer per qualsevol dels mitjans que s'especifiquen a continuació:

 • En línia amb targeta bancària, un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica, emplenant directament l'apartat "Mitjançant targeta de crèdit/dèbit".
 • Carta de pagament: un cop enviada la sol·licitud de participació telemàtica s'ha d'imprimir la carta de pagament i abonar la taxa d'inscripció a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora Caixabank, SA.

El pagament de la taxa s'ha de fer efectiu dins el termini de presentació de sol·licituds de participació.

PRESENTACIÓ PRESENCIAL

La sol·licitud de participació es pot obtenir a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits i es pot presentar en els registres del Departament d'Interior, de la Direcció General de la Policia i dels serveis territorials del Departament d'Interior. També es pot presentar en qualsevol dels llocs que estableix la normativa vigent. 
En el cas que s'opti per presentar-la en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud de participació sigui datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada. A la sol·licitud de participació s'hi han de fer constar totes les dades sol·licitades.

a) Import de la taxa d'inscripció. D'acord amb la base 3.3, l'import de la taxa d'inscripció és un dels següents:

 • Ordinari: 44,65 euros.
 • Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 31,30 euros.
 • Amb bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 22,35 euros.

b) Mitjans de pagament. El pagament de la taxa d'inscripció es pot fer per qualsevol dels mitjans que s'especifiquen a continuació:

 • Ingrés en caixa: cal fer el pagament en qualsevol de les oficines del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en el número de compte ES47 0182 6035 45 0201607866. 
  A la sol·licitud de participació hi ha de constar el segell de BBVA a l'apartat reservat a l'entitat bancària, el qual acredita l'abonament de la taxa d'inscripció corresponent. 
  Posteriorment s'ha de presentar la sol·licitud de participació en els llocs de presentació de sol·licituds de participació indicats, abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
 • Transferència bancària, gir postal o telegràfic: quan la persona participant utilitzi algun d'aquests mitjans cal fer l'ingrés en el número de compte de BBVA ES47 0182 6035 45 0201607866. 
  Al resguard de pagament hi haurà de constar el nom i els cognoms de la persona participant, l'import de la taxa d'inscripció i el número de registre de la convocatòria (46/17) i s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de participació.

Exempció de la taxa d'inscripció. Estan exemptes de fer el pagament de la taxa d'inscripció les persones participants que, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, estiguin inscrites com a desocupades i no percebin prestació econòmica per aquest concepte. A l'efecte de gaudir d'aquesta exempció les persones participants han de marcar a la sol·licitud de participació el requadre "atur sense cap prestació econòmica".

Bonificació de la taxa d'inscripció. A l'efecte de gaudir de les possibles bonificacions, les persones participants han de marcar a la sol·licitud de participació els requadres corresponents de bonificació de la taxa d'inscripció i indicar el número de títol i la data final de validesa perquè la Direcció General de la Policia verifiqui les dades que acrediten la bonificació. Si la persona participant s'oposa a la consulta esmentada a la base 3.4 o si la Direcció General de la Policia no pot verificar aquestes dades perquè no estan gestionades per organismes de la Generalitat de Catalunya, ha de presentar, als llocs indicats a la base 3.2.2, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació, fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti el dret a gaudir de la bonificació de la taxa d'inscripció.

TAREAS

Els Mossos d’Esquadra realitzen:

 • Funcions de policia de seguretat ciutadana: Protecció de persones i béns, protecció d’edificis, escortes de personalitats, investigació, patrulles, etc.
 • Funcions de policia administrativa: Vetllen pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i de l’Estat, inspeccionen activitats sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural, etc.
 • Funcions de policia judicial: En unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.
 • Funcions de policia de trànsit: Segons els acords Estat-Generalitat.
 • Els seus membres gaudeixen, a efectes legals, de la consideració d’autoritat i han de complir i fer complir la legislació vigent, actuant amb neutralitat política i imparcialitat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, o altres circumstàncies personals o socials.

REQUISITOS

Titulació

Es preveu els següents requisits per participar en la propera convocatòria per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra:

 • a) Tenir la nacionalitat espanyola.
 • b) Posseir el títol de batxillerat o equivalent o qualsevol altre de nivell superior. Si s'hagués obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.
 • c) Haver complert els 18 anys.
 • d) Tenir una alçada mínima d'1,65 m els homes i 1,60 m les dones.
 • e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 5 de la convocatòria.
 • f) No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel·lació, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • g) Satisfer la taxa establerta a les bases de la convocatòria.
 • h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

Els apartats de la a) a la h) han de complir-se dins del termini de presentació de sol·licitud i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera llevat del requisit previst a l’apartat c).

El requisit de l'apartat i) s'ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 8.1.1, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades al curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

CURSO VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA

180H

TEORICA

PRUEBAS FÍSICAS/DEFENSA PERSONA

ARMAMENTO/ GALERIA DE TIRO

 (T.I.P. EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR)

  DISPONEMOS DE BOLSA DE TRABAJO                                                                                                                                        

                                                             INICIO DEL CURSO EL PRÓXIMO SEPTIEMBRE 2017

 

                                                                *MODULOS ESPECIALES 10H,      

 

 

 

CURSO DE PREPARACIÓN COMPLETA

( TEMARIO, PSICOTECNICOS Y PRUEBAS FISICAS)

3 GRUPOS DE PREPARACIÓN SÁBADOS, MARTES Y MIERCOLES Y VIERNES.

 

 

 

 

 

CURSO DE CONTROLADOR DE ACCESOS

 

60 HORAS

TEÓRICA

PRIMEROS AUXILIOS

DEFENSA PERSONAL

 

PRÓXIMO CURSO  INICIO PREVISION 21 DE JULIO 2017

 

PLAZAS LIMITADAS!!!

 

 

NUEVO CURSO DE CARRETILLERO

FRONTAL , TRASPALET 

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

CERTIFICADO OFICIAL Y CARNET DE CARRETILLERO

CURSO PREV. 25 DE AGOSTO, PLAZAS LIMITADAS

 

 

 

DEPARTAMENT DE JUSTICIA  BORSA DE TREBALL PER:  GESTIÓ, TRAMITACIÓ I AUXILI JUDICIAL

 

SOL.LICITUDS DEL 16 AL 30 DE SETEMBRE 2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************

    NUESTRA ASESORIA

 

    CAMBIOS DE NOMBRE DE VEHÍCULOS 

    DECLARACIONES DE RENTA

    REVISIÓN DE HIPOTECAS CLAUSULAS ABUSIVAS

    CONTRATOS

    ASESORIA LABORAL

    ASESORIA FISCAL , DEVOLUCION DE CLAUSULAS SUELO...........................

 

   

 

    VEN E INFORMATE!!!!