TELF: 93.816.00.44   CUMPLIMOS 22 AÑOS A TU SERVICIO

                             PREPARACIÓN          SEGURIDAD PRIVADA

              - Vigilantes de Seguridad

                (Escoltas, Explosivos)

              - Controladores de acceso. 

 

 

     OPOSICIONES

      - Aux. Administrativos

      - Administrativos

      - Aux. y Tramitadores Judiciales

      - Polícia Local

      - Mossos d`Esquadra

      - Polícia Nacional

      - Bomberos

      - Agentes Forestales

      - Conserjes

      - Educación Infantil

      - Instituciones Penitenciarias

 

  

 

 

          CURSOS          SUBVENCIONADOS

  PARA TRABADORES EN ACTIVO

  - Prevención de Riesgos laborales

  - Manipulador Alimentos

  - Word nivel básico / intermedio

  - Excel nivel básico/ intermedio

  - Controladores de acceso

  - Vigilantes de Seguirdad

    ( Escoltas y explosivos) 

  - D.E.A. y RCP

  - Contabilidad Básica

  - Inglés Comercial

 

 

 

  

 

MOSSOS D`ESQUADRA 

 

 

 

TAREAS

Els Mossos d’Esquadra realitzen:

 • Funcions de policia de seguretat ciutadana: Protecció de persones i béns, protecció d’edificis, escortes de personalitats, investigació, patrulles, etc.
 • Funcions de policia administrativa: Vetllen pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i de l’Estat, inspeccionen activitats sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural, etc.
 • Funcions de policia judicial: En unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.
 • Funcions de policia de trànsit: Segons els acords Estat-Generalitat.
 • Els seus membres gaudeixen, a efectes legals, de la consideració d’autoritat i han de complir i fer complir la legislació vigent, actuant amb neutralitat política i imparcialitat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, o altres circumstàncies personals o socials.

REQUISITOS

Titulació

Es preveu els següents requisits per participar en la propera convocatòria per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra:

 • a) Tenir la nacionalitat espanyola.
 • b) Posseir el títol de batxillerat o equivalent o qualsevol altre de nivell superior. Si s'hagués obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.
 • c) Haver complert els 18 anys.
 • d) Tenir una alçada mínima d'1,65 m els homes i 1,60 m les dones.
 • e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 5 de la convocatòria.
 • f) No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel·lació, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • g) Satisfer la taxa establerta a les bases de la convocatòria.
 • h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

Els apartats de la a) a la h) han de complir-se dins del termini de presentació de sol·licitud i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera llevat del requisit previst a l’apartat c).

El requisit de l'apartat i) s'ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 8.1.1, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades al curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

CURSO VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA

 

 

180H

TEORICA

PRUEBAS FÍSICAS/DEFENSA PERSONA

ARMAMENTO/ GALERIA DE TIRO

 (T.I.P. EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR)

  DISPONEMOS DE BOLSA DE TRABAJO                                                                                                                                        

                                                             INICIO DEL CURSO EL PRÓXIMO MES ABRIL DE 2018

 

                                                                *MODULOS ESPECIALES 10H,      

 

 

 

CURSO DE PREPARACIÓN COMPLETA

( TEMARIO, PSICOTECNICOS Y PRUEBAS FISICAS)INICIO EL PRÓXIMO SÁBADO 17 DE MARZO PREPARACIÓN GUÁRDIA URBANA BARCELONA

REQUISITOS:

 

 
 
 • Ejercicios
 • Imminent convocat de 150 places de Guàrdia Urbana

NFORMACIÓ D'INTERÈS

El procés selectiu de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és oposició lliure (aconsegueixen plaça els qui fan millors exàmens, sense puntuació addicional per experiència o altres mèrits). Les retribucions són de prop de 32.000 € anuals.ARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

 
 
ganismo
 
Tipo de personal
 
Año
 
Titulación requerida
 
   
 
lazas 150 plazas
Información solicitudes

 

TAREAS

Policía de Circulació

 • Serveis via pública
 • Actuacions en accidents de trànsit
 • Intervencions que afecten als conductors
 • Intervencions que afecten als vehicles
 • Educació viària

Policia Administrativa

 • Inspeccions / comprovacions
 • Vigilància d'espais verds

Seguretat ciutadana

 • Intervencions de prevenció del delicte
 • Intervencions de repressió del delicte
 • Intervencions administratives de seguretat ciutadana

Serveis Assistencials

 • Actuacions de caire social
 • Actuacions de caire assistencial

Relacions amb la comunitat
Oficina d'Informació i Tràmits

La Guàrdia Urbana de Barcelona t’ofereix la possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones.

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudant les persones implicades en un accident del trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les exigències administratives tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.

REQUISITOS

Qui s’hi pot presentar?

Aquelles persones que compleixin aquests requisits en el moment de fer la sol·licitud:

 • Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 • Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Tenir una alçada mínima de 1,70 m els homes i de 1,60 m les dones.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B. Posseir el permís de conduir vehicles de les classes A2. La presentació del permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya (ISPC). 
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guardia Urbana.
 • Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE CONTROLADOR DE ACCESOS

 

 

 

60 HORAS

TEÓRICA

PRIMEROS AUXILIOS

DEFENSA PERSONAL

PRÓXIMO CURSO  INICIO PREVISIÓN 7 DE MAYO DE 2018

PLAZAS LIMITADAS!!!

 

 

NUEVO CURSO DE CARRETILLERO

FRONTAL , TRASPALET 

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

CERTIFICADO OFICIAL Y CARNET DE CARRETILLERO

CURSO PREVISTO PARA EL 9 DE ABRIL DE 2018 , PLAZAS LIMITADAS

 

BOLSAS DE TRABAJO:  Necesitamos Camareros con experiencia y cocinera para Restaurante nuevo en Vilanova y en eL`Arboç, ENTREGAR C.V PERSONALMENTE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************

    NUESTRA ASESORIA

 

    CAMBIOS DE NOMBRE DE VEHÍCULOS 

    DECLARACIONES DE RENTA

    REVISIÓN DE HIPOTECAS CLAUSULAS ABUSIVAS

    CONTRATOS

    ASESORIA LABORAL

    ASESORIA FISCAL , DEVOLUCION DE CLAUSULAS SUELO...........................

 

   

 

    VEN E INFORMATE!!!!