TELF: 93.816.00.44   CUMPLIMOS 22 AÑOS A TU SERVICIO

                             PREPARACIÓN          SEGURIDAD PRIVADA

              - Vigilantes de Seguridad

                (Escoltas, Explosivos)

              - Controladores de acceso. 

 

 

     OPOSICIONES

      - Aux. Administrativos

      - Administrativos

      - Aux. y Tramitadores Judiciales

      - Polícia Local

      - Mossos d`Esquadra

      - Polícia Nacional

      - Bomberos

      - Agentes Forestales

      - Conserjes

      - Educación Infantil

      - Instituciones Penitenciarias

 

  

 

 

          CURSOS          SUBVENCIONADOS

  PARA TRABADORES EN ACTIVO

  - Prevención de Riesgos laborales

  - Manipulador Alimentos

  - Word nivel básico / intermedio

  - Excel nivel básico/ intermedio

  - Controladores de acceso

  - Vigilantes de Seguirdad

    ( Escoltas y explosivos) 

  - D.E.A. y RCP

  - Contabilidad Básica

  - Inglés Comercial

 

 

 

  

 

MOSSOS D`ESQUADRA 

 

 

 

TAREAS

Els Mossos d’Esquadra realitzen:

 • Funcions de policia de seguretat ciutadana: Protecció de persones i béns, protecció d’edificis, escortes de personalitats, investigació, patrulles, etc.
 • Funcions de policia administrativa: Vetllen pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i de l’Estat, inspeccionen activitats sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural, etc.
 • Funcions de policia judicial: En unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.
 • Funcions de policia de trànsit: Segons els acords Estat-Generalitat.
 • Els seus membres gaudeixen, a efectes legals, de la consideració d’autoritat i han de complir i fer complir la legislació vigent, actuant amb neutralitat política i imparcialitat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, o altres circumstàncies personals o socials.

REQUISITOS

Titulació

Es preveu els següents requisits per participar en la propera convocatòria per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra:

 • a) Tenir la nacionalitat espanyola.
 • b) Posseir el títol de batxillerat o equivalent o qualsevol altre de nivell superior. Si s'hagués obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.
 • c) Haver complert els 18 anys.
 • d) Tenir una alçada mínima d'1,65 m els homes i 1,60 m les dones.
 • e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 5 de la convocatòria.
 • f) No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel·lació, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • g) Satisfer la taxa establerta a les bases de la convocatòria.
 • h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

Els apartats de la a) a la h) han de complir-se dins del termini de presentació de sol·licitud i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera llevat del requisit previst a l’apartat c).

El requisit de l'apartat i) s'ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 8.1.1, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades al curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

CURSO VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA

 

 

180H

TEORICA

PRUEBAS FÍSICAS/DEFENSA PERSONA

ARMAMENTO/ GALERIA DE TIRO

 (T.I.P. EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR)

  DISPONEMOS DE BOLSA DE TRABAJO                                                                                                                                        

                                                             INICIO DEL CURSO EL PRÓXIMO MES ABRIL DE 2018

 

                                                                *MODULOS ESPECIALES 10H,      

 

 

 

CURSO DE PREPARACIÓN COMPLETA

( TEMARIO, PSICOTECNICOS Y PRUEBAS FISICAS)

INICIO EL PRÓXIMO SÁBADO 17 DE MARZO PREPARACIÓN GUÁRDIA URBANA BARCELONA

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE CONTROLADOR DE ACCESOS

 

 

 

60 HORAS

TEÓRICA

PRIMEROS AUXILIOS

DEFENSA PERSONAL

PRÓXIMO CURSO  INICIO PREVISIÓN 7 DE MAYO DE 2018

PLAZAS LIMITADAS!!!

 

 

NUEVO CURSO DE CARRETILLERO

FRONTAL , TRASPALET 

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

CERTIFICADO OFICIAL Y CARNET DE CARRETILLERO

CURSO PREVISTO PARA EL 9 DE ABRIL DE 2018 , PLAZAS LIMITADAS

 

BOLSAS DE TRABAJO:  Necesitamos Camareros con experiencia y cocinera para Restaurante nuevo en Vilanova y en eL`Arboç, ENTREGAR C.V PERSONALMENTE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************

    NUESTRA ASESORIA

 

    CAMBIOS DE NOMBRE DE VEHÍCULOS 

    DECLARACIONES DE RENTA

    REVISIÓN DE HIPOTECAS CLAUSULAS ABUSIVAS

    CONTRATOS

    ASESORIA LABORAL

    ASESORIA FISCAL , DEVOLUCION DE CLAUSULAS SUELO...........................

 

   

 

    VEN E INFORMATE!!!!